Dofinansowanie na realizację nowych inwestycji

Dofinansowanie-na-realizacje-nowych-inwestycji

DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ NOWYCH INWESTYCJI WODNO-ŚCIEKOWYCH

20 milionów euro na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji zbiorczej dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko. Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności.
Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (działanie 1.1 POIiŚ), a w szczególności:
budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,
budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej,
rozszerzenie zakresów projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach osi priorytetowej I.
Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.
Kwota 20 milionów euro dofinansowania z Funduszu Spójności może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.
Wnioski o dofinansowanie należy składać od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. Miejsce ich dostarczenia, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe, podane są w ogłoszeniu o naborze.
***
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) Programu Infrastruktura i Środowisko.

Osoba odpowiedzialna: Monika Kondraszuk

Informację wprowadził/a: Monika Kondraszuk

Źródło: materiały pochodzą ze strony : mos.gov.pl
fot: freeimages.com

Zostaw komentarz