Konferencja Ochrony Lasów w Europie

ochrona-lasow

Jednostka Łącznikowa Ministerialnej Konferencji Ochrony Lasów w Europie już działa w Warszawie

W konsekwencji przejęcia przez Polskę od stycznia 2004 r. przewodniczenia w procesie Ministerialnej Konferencji Ochrony Lasów w Europie (MCPFE – Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe), w Warszawie rozpoczęła działalność Jednostka Łącznikowa MCPFE Liaison Unit Warsaw stanowiąca biuro wykonawcze Głównego Komitetu Koordynacyjnego MCPFE (GCC – General Coordinating Committee), w którego skład wchodzą: Polska, Austria, Hiszpania i Norwegia. Jednostka Łącznikowa funkcjonuje w kraju, który jest organizatorem kolejnej konferencji, a koszty związane z jej działalnością, jak również z organizacją spotkań ekspertów finansowane są przez ww. państwa GCC.

Ministerialne Konferencje Ochrony Lasów w Europie stanowią forum debaty politycznej o lasach w Europie prowadzonej na szczeblu ministrów odpowiedzialnych za sprawy leśnictwa w 44 państwach naszego regionu. W roli obserwatorów uczestniczą w nim również przedstawiciele rządowych i pozarządowych instytucji i organizacji międzynarodowych oraz krajów spoza Europy. Historia procesu sięga końca lat osiemdziesiątych XX w. Współpraca zapoczątkowana Konferencją Ministerialną w Strasburgu w 1990 r. kontynuowana jest do chwili obecnej i stanowi dobrowolną inicjatywę na rzecz ochrony i zachowania europejskiego dziedzictwa leśnego. Podczas 4 kolejnych konferencji (Strasbourg 1990; Helsinki 1993, Lizbona 1998, Wiedeń 2003) przyjęto szereg rezolucji programowych, do których realizacji zobowiązały się rządy krajów sygnatariuszy, między innymi Polski.

Nasz kraj jest aktywnym uczestnikiem procesu i od lat wchodzi w skład Głównego Komitetu Koordynacyjnego. Podczas ostatniej Konferencji (Wiedeń 2003), która formalnie zakończyła okres prezydencji, Polska podjęła się roli przewodniczenia w MCPFE oraz zorganizowania kolejnej – V Konferencji Ministerialnej w Warszawie w 2007 r. Zadania Jednostki Łącznikowej zostały sformułowane w przyjętym na Spotkaniu Ekspertów MCPFE i zaakceptowanym przez ministrów Polski, Austrii, Norwegii i Hiszpanii Programie Pracy (MCPFE Work Programme – Pan European follow-up of the Fourth Ministerial Conference on the Protection of forests in Europe).

Objęcie przez Polskę roli lidera w MCPFE zbiega się w czasie z przypadającą w tym roku 80 rocznicą Lasów Państwowych oraz integracją Polski z Unią Europejską, co stanowić powinno doskonałą okazję do promocji polskiego leśnictwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Ponadto może przyczynić się do upowszechniania w Polsce formułowanych przez MCPFE kierunków europejskiej polityki leśnej oraz do udostępnienia partnerom europejskim dorobku polskiej nauki i praktyki leśnej.

Jednostka Łącznikowa (MCPFE Liaison Unit Warsaw)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
00 – 973 Warszawa

tel.: +48 22 331 70 31
fax.: +48 22 331 70 32

liaison.unit@lu-warsaw.pl
www.mcpfe.org
www.mcpfe.net

Artur
Źródło: materiały pochodzą ze strony Lasy Państwowe (lasy.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Zostaw komentarz