Obywatele dla Demokracji – dofinansowanie

 

 

Obywatele dla Demokracji: Ostatnia szansa na dofinansowanie projektów

Trzecia i zarazem ostatnia edycja naboru na projekty tematyczne rozpoczyna się 1 września i potrwa do 15 października 2014 r. Pula dostępnych środków na dotacje wynosi ponad 9,1 mln euro.

Do składania wniosków uprawnione są niezależne polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, nie działające w celu osiągnięcia zysku, które nie są instytucjami religijnymi, a w swojej działalności kierują się interesem publicznym, wartościami demokratycznymi oraz przestrzegają prawa człowieka.

Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych:

Partycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
Kontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;
Zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć lub orientację seksualną;
Wykluczenia społeczne – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne;
Dzieci i młodzież – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.
Wnioski wstępne w III edycji konkursu będzie można składać
za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu
w terminie od 1 września 2014 r. (godzina 12.00) do 15 października 2014 r. (godzina 12.00).

Pełna informacja dotycząca naboru znajduje się na stronie internetowej programu

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych „Obywatele dla Demokracji” jest finansowany ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Źródło: Materiały pochodzą ze strony : eog.gov.pl

Zostaw komentarz