Preferencje wyborcze Polaków we wrześniu 2015

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków we wrześniu 2015

Warszawa, 29 września 2015 r. – Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się we wrześniu, to wzięłoby w nich udział 66 proc. dorosłych Polaków. Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską i Polską Razem (43 proc.) oraz Platforma Obywatelska (31 proc.) – wyniki wrześniowej fali badania* GfK na temat preferencji partyjnych Polaków.

W porównaniu z sierpniową falą badania wzrosły notowania zarówno PiS+SP+PR, o 1 punkt proc. do 43,3 proc., jak i notowania PO o 1,2 punktu proc. do 31,1 proc. Ponad progiem wyborczym znalazło się jeszcze ugrupowanie Pawła Kukiza (6,8 proc., spadek o 3 punkty proc.).
Poza parlamentem znalazłyby się: Zjednoczona Lewica (5,5 proc., wzrost o 1,3 punktu proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,9 proc., spadek o 0,2 punktu proc.), Korwin (3,2 proc., spadek o 0,6 punktu proc.), Nowoczesna (2,7 proc., wzrost o 0,4 punktu proc.), Socjaldemokracja Polska (0,5 proc.), Samoobrona (0,4 proc.), Ruch Narodowy (0,3 proc.), Stronnictwo Demokratyczne (0,3 proc.), KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” (0,2 proc.), Prawica Rzeczypospolitej (0,2 proc.), Partia Razem (0,1 proc.).
Powyższy procentowy rozkład głosów uwzględnia także kategorię „inna partia”, na którą wskazało 1,4 proc. respondentów. Prezentowane wyniki preferencji wyborczych obliczono na podstawie połączonych dwóch kategorii respondentów, którzy zadeklarowali swój udział w wyborach – tych, którzy wskazali jakąś partię oraz tych, którzy jeszcze się wahają, na jakie ugrupowanie głosować (wynik imputowany**).

Frekwencja

We wrześniu 66 proc. respondentów deklaruje, że wzięłoby udział w wyborach (29 proc. zdecydowanie tak; 37 proc. raczej tak). W wyborach nie wzięłoby udziału 27 proc. respondentów (19 proc. zdecydowanie nie; 8 proc. raczej nie). 7 proc. Polaków nie jest pewnych udziału w wyborach.

Wyborcy niezdecydowani

Wśród respondentów, którzy deklarują chęć udziału w wyborach, niemal 12 proc. jest niezdecydowanych, na którą partię głosować. W porównaniu z badaniem sierpniowym odsetek ten nie zmienił się.
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki preferencji wyborczych Polaków, w których w podstawie procentowania uwzględniono odsetek respondentów niezdecydowanych (11,8 proc.). W takim ujęciu najwięcej głosów otrzymałyby PiS+SP+PR (37 proc.) oraz PO (24,7 proc.). W dalszej kolejności: Zjednoczona Lewica (5,2 proc.), ugrupowanie Pawła Kukiza (4,5 proc.), Korwin (3 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (2,9 proc.), Nowoczesna (2,7 proc.), Socjaldemokracja Polska (0,5 proc.), Samoobrona (0,4 proc.), Stronnictwo Demokratyczne (0,3 proc.), Ruch Narodowy (0,3 proc.), Prawica Rzeczypospolitej (0,2 proc.), KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” (0,2 proc.), Partia Razem (0,1 proc.).

Preferencje wyborcze Polaków ** Wrzesień   2015
Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską i Polską Razem 37
Platforma Obywatelska 24,7
Zjednoczona Lewica 5,2
Ugrupowanie Pawła Kukiza 4,5
Korwin 3
Polskie Stronnictwo Ludowe 2,9
Nowoczesna 2,7
Socjaldemokracja Polska 0,5
Samoobrona 0,4
Stronnictwo Demokratyczne 0,3
Ruch Narodowy 0,3
Prawica Rzeczypospolitej 0,2
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 0,2
Partia Razem 0,1
Inna 1,1
Nie wiem 11,8
Odmowa odpowiedzi 5

Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych**

Prognozowany rozkład głosów wśród wyborców niezdecydowanych na podstawie imputacji pod względem cech społeczno-demograficznych
Platforma Obywatelska 38
Prawo i Sprawiedliwość (z SP i PR) 37,8
Ugrupowanie Pawła Kukiza 13,6
Polskie Stronnictwo Ludowe 6
Korwin 1,6
Zjednoczona Lewica 1,4
Nowoczesna 0,1
Inna 1,6

Prognoza rozkładu głosów wśród osób niezdecydowanych wskazuje, iż obecnie większość ich głosów otrzymałyby PO (38 proc.) oraz PiS+SP+PR (37,8 proc.). Ugrupowanie Pawła Kukiza mogłoby liczyć na 13,6 proc. głosów, Polskie Stronnictwo Ludowe na 6 proc., Korwin na 1,6 proc., Zjednoczona Lewica na 1,4 proc., a Nowoczesna na 0,1 proc. głosów osób niezdecydowanych.

Dodatkowe informacje o badaniu

Badanie zachowań i preferencji wyborczych jest prowadzone przez instytut GfK Polonia od 2005 roku na potrzeby partii politycznych, organizacji społecznych, administracji publicznej i rządowej.

* wrześniowa fala badania została przeprowadzona w dniach 3-7 września 2015 r. metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów w ramach badania omnibus CAPI na podstawie reprezentatywnej imiennej próby pełnoletnich Polaków wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020.

** Rozkład głosów oddanych na partie dla osób niezdecydowanych, rejestrowany w pytaniu o preferowaną partię, został zaimputowany (odtworzony) za pomocą wielomianowego modelu regresji logistycznej, oszacowanego w oparciu o szczegółowe cechy społeczno-demograficzne badanego respondenta.

Przedziały ufności

Badanie preferencji wyborczych to estymacja przedziałowa, której wynikiem nie jest ocena punktowa, czyli konkretna wartość, ale pewien przedział, do którego z określonym prawdopodobieństwem (zwykle 95 proc.) należy szacowana wartość parametru (w tym przypadku głosowanie na konkretną partię). Podstawowym pojęciem estymacji przedziałowej jest przedział ufności. Prezentowane przedziały ufności zostały obliczone w oparciu o nieparametryczną metodę estymacji bootstrap uwzględniającą dwustopniowy schemat konstrukcji próby (w przypadku złożonych schematów losowania, a takie stosuje się w tym i podobnych badaniach typu face-to-face, klasyczne metody obliczania przedziałów ufności oparte na Centralnym Twierdzeniu Granicznym byłyby niepoprawne).
Ilość replikacji została ustalona na poziomie i=1000.

Przedziały ufności dla wyników preferencji partyjnych
Ugrupowania partyjne z możliwym wynikiem powyżej progu wyborczego (wrzesień 2015)
Partia Dolny kraniec przedziału ufności Wynik 9/2015 Górny kraniec przedziału ufności
PiS+SP+PR 39,3 43,3 47,4
PO 27,5 31,1 34,7
Kukiz 4,8 6,8 8,8
PSL 2,4 3,9 5,5

Źródło: materiały pochodzą ze strony infoWire.pl
Fot: infoWire.com

Zostaw komentarz