Przemoc wobec kobiet

Przemoc-wobec-kobietPrzemoc wobec kobiet – nasza odpowiedź

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet, Norwegia z wieloma innymi krajami koncentruje się obecnie na przemocy wobec kobiet w Europie – przemocy, która jest naruszeniem podstawowych praw człowieka i dotyczy wszystkich szczebli społeczeństwa.

Europejska Agencja Praw Podstawowych (European Agency for Fundamental Rights – FRA) opublikowała na początku tego tygodnia wyniki największego jak dotąd badania przeprowadzonego na temat przemocy wobec kobiet. Dane są alarmujące: w ciągu ostatniego roku około 13 milionów kobiet w UE doświadczyło przemocy fizycznej, a 3,7 mln kobiet padło ofiarą przemocy seksualnej.

W ostatnich latach Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy oraz Unia Europejska podjęły kroki, zmierzające do zwalczania przemocy wobec kobiet. Norwegia także wspiera te wysiłki – w samej tylko Europie przeznaczyła na ten cel, w ramach funduszy norweskich, blisko 25 mln Euro.

W prawie wszystkich 15 krajach-beneficjentach funduszy norweskich w Europie Środkowej i Południowej realizowane są programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ze względu na płeć.

Programy te wspierają projekty, które z jednej strony zwalczają przyczyny przemocy wobec kobiet, z drugiej podejmują pracę z ofiarami. Ponadto wspierają wysiłki zmierzające do podniesienia świadomości na temat zjawiska, w taki sposób, żeby kobiety nie bały się zgłaszać przemocy i tak, żeby sprawcy nie czuli się bezkarni.

Także w Polsce fundusze norweskie wspierają walkę z przemocą w rodzinie i ze względu na płeć, których celem jest poprawa warunków wsparcia i pomocy ofiarom przemocy, zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie badań nad zagadnieniem. Ponadto Fundusz dla organizacji pozarządowych wspiera wysiłki na rzecz zwalczania dyskryminacji i przeciwdziałania wykluczeniom, w tym projekty związane z przemocą.

Przykłady projektów realizowanych w Polsce:

 • Badania porównawcze nad zjawiskiem przemocy w rodzinie i ze względu na płeć – w partnerstwie z Radą Europy: Rodzina polska – wolna od przemocy (http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/polska-rodzina-wolna-od-przemocy/)
 • Kampania społeczna podnosząca wiedzę i wrażliwość społeczną wobec przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć;
 • Szkolenia i poprawa jakości działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i szkolenia dla kadry penitencjarnej;
 • Szkolenia korekcyjne i edukacyjne dla osób pozbawionych wolności za stosowanie przemocy w rodzinie;
 • Wsparcie dla organizacji pozarządowych i władz lokalnych wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz stworzenia systemu reagowania na przemoc;

Współpraca z międzynarodowymi i norweskimi instytucjami:

W ramach funduszy norweskich istnieje również ścisła współpraca z Radą Europy (RE), która jest partnerem w kilku programach. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja_przemoc_wobec_kobiet.pdf) stanowi cenne źródło wiedzy, wyznacza rekomendacje i kierunki. Partnerami są również m.in. norweska Policja, Norweski Urząd Zdrowia i Biuro Norweskiego Ruchu Shelter.

Niedawno podjęto także współpracę z FRA, w celu wzmocnienia walki na rzecz praw człowieka, w tym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ze względu na płeć.

Czytaj więcej:

 • Broszura na temat programów wspartych z funduszy norweskich – http://www.amb-norwegia.pl/Global/SiteFolders/webwar/Gender-based%20violence_Layout_WEB%20brochure%2002.2014.PDF
 • Factsheet – http://www.amb-norwegia.pl/Global/SiteFolders/webwar/11_Domestic%20violence%20factsheet%20Update%201_%28with%20NGO%20programmes%29%20V02%2003.2014.pdf
 • Badanie FRA – http://fra.europa.eu/en/survey/2012/survey-gender-based-violence-against-women
 • Strona poświęcona funduszom norweskim – http://www.eeagrants.org
 • Strona poświęcona polskiemu programowi Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ze względu na płeć – http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: sxc.hu

Polecamy artykuły:

Rok 1814 w Norwegii – najważniejsze daty
Wspólne działania Norwegii i Polski – handel ludźmi (VIDEO)
– Przemoc wobec kobiet w Norwegii
– Prawa kobiet w Norwegii

Zostaw komentarz