Przyjazdy do Polski w 2013 roku

przyjazdy-do-polski-2013

Przyjazdy do Polski w 2013 roku było, jak szacujemy, 72,3 mln przyjazdów cudzoziemców, o 8, 8 % więcej niż w poprzednim roku. Ilość przyjazdów turystów szacujemy na około 1 5 ,8 mln (o 6,9 % więcej).

Tabela 1. Liczba przyjazdów w trzech kwartałach 2013 r. według głównych grup krajów (w tys.)

liczba-przyjazdow-do-polski-2013

Według danych GUS w ciągu dziesięciu miesięcy 201 3 r oku z obiektów zakwaterowania zbiorowego korzystało o 5,4 % więcej cudzoziemców, niż w tym samym okresie 201 2 roku. Liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 4,9 %. Jednocześnie spadła liczba nocujących w pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych (o 5,5%) oraz udzielonych w tych obiektach noclegów (o 12%). Do krajów o największym wzroście liczby korzystających z bazy noclegowej należą nasi są siedzi ze wschodu: Białoruś i Ukraina ( 34% i 25 %). Spośród krajów europejskich wyróżniają się ponadto Rumunia, kraje skandynawskie ( Norwegia i Szwecja ) oraz Turcja . Łącznie z krajów Unii Europejskiej było o 4,6 % gości więcej . Niemcy zanotowali wzrost o 6%. Z krajów pozaeuropejskich zwraca uwagę znaczny wzrost liczby gości z krajów azjatyckich, zwłaszcza Korei Płd. (wzrost o 128%) oraz Hong Kongu, Japonii i Chin. Ponadto widzimy znaczne wzrosty liczby noclegów turystów z USA i Brazylii . Do grupy krajów o największym (dwucyfrowym) spad ku liczby gości w bazie noclegowej na leżą te kraje, które w roku ubiegłym brały udział w EURO 2012 – Irlandia, Grecja i Portugalia. Mniejsze, choć znaczące spadki odnotowujemy dla Finlandii, Czech, Danii i Kanady.

Cele przyjazdów do Polski

W 2013 roku struktura celów po bytu nieznacznie się zmieniła. Największą różnicę – spadek o 3 pkt. proc. odnotował udział przyjazdów biznesowych. Więcej zmian występu je w przypadku poszczególnych krajów lub grup krajów. W grupie krajów „starej Unii” (poza Niemcami) widzimy dwukrotny wzrost udziału przyjazdów w celach zdrowotnych i spadek – typowo turystycznych (to jedyna grupa krajów, która odnotowała spa dek w tej kategorii). Kraje „nowej Unii” znacznie ograniczyły przyjazdy tranzytowe, za to wzrósł udział prywatnych przyjazdów szkoleniowych oraz do pracy dorywczej. Niemcy nieco zwiększyli wizyty typowo turystyczne i w celach zdrowotnych, rzadziej bywają w Polsce biznesowo. Spadek udziału „innych celów” wśród Europejczyków należy wiązać z korektą ich zwiększonego udziału w ub.r. wynikającego z uczestnictwa w EURO 2012 . W grupie naszych wschodnich sąsiadów widać wzrost przyjazdów na zakupy, co jest efektem otwarcia małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim.

Tabela 2. Cele przyjazdów

liczba-przyjazdow-do-polski-2013

Typowa turystyka występuje częściej wśród tych, którzy korzystali z transportu lotniczego, choć jej udział maleje. Nieco częściej , niż w 2012 roku z samolotem podróżowały osoby przyjeżdżające w odwiedziny. Jeśli wielkość poszczególnych segmentów podróży wyrazi – my w liczbach bezwzględnych, to w większości wzrastają one mniej więcej proporcjonalnie do wzrostu liczby przyjazdów turystów ogółem. Szacujemy, że dominujący segment przyjazdów służbowych i w interesach zmalał do poziomu z 2011 roku – około 3,6 mln wizyt. Liczba wizyt turystyczno – wypoczynkowych wzrosła: do ok. 3,3 mln. Ostatnie trzy lata cechuje rozwój turystyki zakupowej (się gając 2,2 mln w 2013 r.). Segment turystyki rodzinno – towarzyskiej (ok. 3,0 mln) również rośnie zgodnie ze wzrostem ogólnej liczby turystów. Liczba przejazdów tranzytowych (z noclegiem w Polsce), jak się wydaje na podstawie wstępnych szacunków, spadła (ok. 0,8 mln).

W 201 3 roku, podobnie jak w poprzednim roku, w grupie przyjazdów służbowych dominowały podróże delegacyjne (związane z prowadzeniem interesów w imieniu firmy i własnym – odpowiednio 33% i 24%) oraz związane z obsługą transportu (chodzi tu głównie o przewóz towar ów – 19%). Wielkość segmentu kongresowo – konferencyjno – targowego szacowana jest na 17%. Wzrost ten jest najznaczniejszy w gr u- pie krajów pozaeuropejskich, ale też w Niemczech.

 

Katarzyna Janczak
Krzysztof Patelak

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki (msport.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Polecamy artykuł: Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej http://www.fredrikstad.pl/aktualna-sytuacja-turystyce-miedzynarodowej/

Zostaw komentarz