SOLVIT – Sieć Rozwiązywania Problemów Rynku Wewnętrznego

 SOLVIT-Siec-Rozwiazywania-Problemow-Rynku-Wewnetrznego

Dlaczego przedsiębiorca działający na rynku UE powinien wiedzieć o istnieniu SOLVIT?

– bo SOLVIT może rozwiązać problem z organami administracji państw członkowskich UE, które w sposób niewłaściwy zastosowały prawo Unii Europejskiej

– bo już w ciągu dziesięciu tygodni SOLVIT proponuje praktyczne rozwiązanie zaistniałego problemu.

– bo SOLVIT stanowi bezpłatną alternatywę dla szczególnie kosztownych i przewlekłych postępowań sądowych w innych państwach członkowskich

SOLVIT jest powołaną na mocy zalecenia Komisji Europejskiej 2001/893 z dnia 7 grudnia 2001 roku Siecią Rozwiązywania Problemów Rynku Wewnętrznego. Obejmuje ona państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Lichtenstein i Islandię. Działania współpracujących ze sobą centrów wspomaga i nadzoruje Komisja Europejska. Głównym zadaniem SOLVIT jest przyczynienie się do efektywnego egzekwowania praw, jakie przepisy Unii Europejskiej gwarantują obywatelom i przedsiębiorstwom.

Na obecnym etapie rozwoju prawodawstwa Unii Europejskiej SOLVIT może pomóc przedsiębiorcom między innymi w:

– uzyskaniu zwrotu podatku VAT

– rozpoczęciu działalności usługowej w innym państwie UE, w sytuacji gdy właściwy organ odmawia zgody na jej rozpoczęcie lub stawia niezgodne z prawem UE wymagania

– uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwie UE innym niż miejsce ich uzyskania

– przyspieszeniu wydania zaległej decyzji związanej z prowadzeniem działalności usługowej lub stałym prowadzeniem działalności w innym państwie członkowskim

– realizacją zasady swobody przepływu towarów

– rejestracją samochodu w innym państwie członkowskim

– a także w szeregu innych kwestii, pośrednio związanych z działalnością na rynku, takich jak zabezpieczenie społeczne, prawo pobytu, kontrole drogowe i inne.

Zgodnie z ww. zaleceniem SOLVIT może zając się sprawą, jeśli spełnione są łącznie trzy warunki:

1. Problem wynika z niewłaściwego stosowania prawa UE tzn. dotyczy kwestii, które regulowane są przepisami prawa Unii Europejskiej.

2. Problem zaistniał pomiędzy obywatelem lub przedsiębiorcą z jednej strony a organem krajowej administracji publicznej z drugiej.

3. Problem ma charakter transgraniczny, tzn. zaangażowane weń podmioty pochodzą z dwóch różnych państw członkowskich.

Aby zgłosić spełniający powyższe kryteria problem oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad działania sieci SOLVIT zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Solvit

Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz państwa członkowskie starają się aby obywatele, zarówno w ramach ich aktywności prywatnej jak i zawodowej, czerpali korzyści z funkcjonowania rynku wewnętrznego i byli świadomi przysługujących im praw. Jedną z inicjatyw mających na celu zwiększanie wiedzy na ten temat a także budowanie dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, konsumentami i instytucjami Unii Europejskiej jest Forum Rynku Wewnętrznego. W tym roku, w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej, odbędzie się ono w dniach 2-4 października w Krakowie. Poza Jarmarkiem Rynku Wewnętrznego, będącym imprezą promocyjno- informacyjną, w ramach Forum zorganizowanych zostanie szereg warsztatów poświęconych kluczowym obszarom jednolitego rynku. Będą one doskonałą okazją do wymiany poglądów i zaangażowania uczestników rynku wewnętrznego w proces transpozycji, stosowania i egzekwowania prawa Unii Europejskiej.

Obecność przedsiębiorców, jako podmiotów aktywnie działających na rynku wewnętrznym pozwoli na nadanie prowadzonym dyskusjom praktycznego wymiaru. Będzie także okazją do przekazania Państwa uwag i refleksji przedstawicielom instytucji unijnych, rządowych i lokalnych. Uwieńczeniem Forum będzie opracowana przez uczestników Forum deklaracja, wskazującą obszary jednolitego rynku, których funkcjonowanie należy poprawić.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Program Forum oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_pl.htm

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady RP w Oslo
fot: /oslo.trade.gov.pl

Zostaw komentarz