REKLAMA
mycallŚwiadczenia dla samotnych matek w Norwegii – zmiany w przepisach

Swiadczenia-dla-samotnych-matek-w-Norwegii-zmiany-w-przepisach

Zmiany w przepisach dotyczących świadczenia dla samotnych matek / ojców od 1 stycznia 2016 r.

 

Wprowadzono wiele zmian w przepisach dotyczących świadczenia dla samotnych matek lub ojców. Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń wchodzą w życie od 1 stycznia 2016 r.

Wykaz najistotniejszych zmian:

Czas, w którym istnieje możliwość zachowania świadczenia podczas pobytu za granicą zmienia się z 6 miesięcy do 6 tygodni w okresie 12 miesięcy.

Rzeczywiste rozstanie pomiędzy partnerami może być traktowane jakformalna separacja po wniesieniu sprawy o separację lub rozwód.

Prawo do świadczenia przepada, jeśli świadczeniobiorca żyje w związku przypominającym małżeństwo, we wspólnym gospodarstwie domowym. Wiąże
się to brakiem możliwości zachowania prawa do świadczenia na okres 12 miesięcy w przypadku pary konkubentów nieposiadających wspólnego
dziecka.

Prawo do świadczenia przepada, jeśli ze związku z tym samym partnerem narodzi się nowe dziecko.

Nie będzie już możliwości pobierania zasiłku przejściowego do momentu ukończenia przez dziecko 10 roku życia, w przypadku świadczeniobiorcy
będącego w okresie następującym po separacji, rozwodzie lub rozstaniu z pomiędzy dorosłymi osobami niebędącymi w związku małżeńskim.

Zaostrzeniu ulegają wymogi co do edukacji, która aby była możliwość uzyskania świadczenia, musi zostać uznana za konieczną i zasadną w
odniesieniu do podjęcia pracy. Dotyczy to zasiłku przejściowego, a także zasiłku na pokrycie wydatków związanych z edukacją.

Świadczenie na opiekę nad dzieckiem w czasie, w którym świadczeniobiorca pobiera edukację lub też jest zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy,
przyznaje się zgodnie z nowym przepisem o świadczeniach dodatkowych. Świadczenie może być także przyznane na opiekę nad innymi członkami
rodziny.

Świadczenie na opiekę na dzieckiem i innymi członkami rodziny podczas pobierania edukacji przyznawane jest jedynie osobom mającym prawo do
zasiłku przejściowego i pobierającym edukację, którą uznano za konieczną i zasadną w celu podjęcia pracy, por. punkt 6. Świadczenie na opiekę, w
przypadku gdy świadczeniobiorca zarejestrowany jest jako osoba poszukująca pracy, przyznawane jest jedynie osobom mającym prawo do zasiłku
przejściowego.

Z wyjątkiem stypendiów i świadczeń związanych z nauką, pokrycie wydatków na edukację, odbywać się będzie zgodnie z nowym przepisem o
świadczeniach dodatkowych. To samo dotyczy dofinansowania w związku z przeprowadzką mającą na celu podjęcie pracy.

Jeśli świadczeniobiorca nie wywiąże się z obowiązku aktywności świadczenia na dany miesiąc mogą zostać wstrzymane.

Jeśli świadczeniobiorca świadomie podał nieprawdziwe informacje lub nie podał wszystkich informacji mających znaczenie w odniesieniu do prawa do
zasiłku może on utracić prawo do świadczenia dla samotnej matki lub ojca. Wprowadzono zasady przejściowe obejmujące między innymi osoby, które
dostosowały się do starych zasad. Więcej informacji dotyczących Przepisu o zasadach przejściowych w związku zmianami w ustawie o ubezpieczeniu
społecznym, rozdział 15, 16 i 17 od 1 stycznia 2016 r.

Źródło: ATS Anna Stankiewicz (pomoc-w-norwegii.com)
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz