VAT w Norwegii – przewodnik

vat-w-norwegii

MINIPRZEWODNIK – VAT W NORWEGII

Na podstawie Państwa najczęstszych zapytań dotyczących tematyki związanej z podatkiem VAT, zespół Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo przygotował miniprzewodnik po podatku VAT (MVA – Merverediavgift) dla podmiotów prowadzących działalność w Norwegii oraz podmiotów sprzedających swoje produkty/usługi na rynek norweski.

Norweska ustawa o podatku VAT jest w znacznej części oparta na dyrektywie

2006/112/WE Rady Europejskiej z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dokument ten nie może jednak stanowić bezpośredniej podstawy do interpretacji przepisów mających zastosowanie na terenie Królestwa Norwegii, ponieważ Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej. W opracowaniu znajdują się również przydatne informacje dla osób przebywających w Norwegii w charakterze turystycznym.

I. Obowiązek rejestracji

Każdy zagraniczny przedsiębiorca prowadzący w Norwegii sprzedaż towarów i usług podlegających opodatkowaniu VAT, jest zobowiązany do rejestracji w Rejestrze podatników VAT, w momencie kiedy obroty przedsiębiorstwa przekroczą poziom 50 000 koron norweskich w ciągu 12 miesięcy.

W niektórych przypadkach rejestracja VAT musi być przeprowadzona przez przedstawiciela. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy zakładają działalność w Norwegii, ale nie posiadają:

-siedziby działalności na terenie Norwegii

-adresu zamieszkania na terenie Norwegii

Przedsiębiorca zarejestrowany przez przedstawiciela posiada te same prawa i obowiązki, które występują przy standardowej rejestracji w Rejestrze Podatników VAT. Wymaganiem, które musi spełniać przedstawiciel jest miejsce zamieszkania lub siedziba działalności w Norwegii.

W celu zgłoszenia do Rejestru VAT wypełnia się cz. 2 głównego blankietu tj. formularz

BR1011. Część 2 zgłoszenia rejestracyjnego muszą podpisać zarówno zagraniczny przedsiębiorca jak i jego przedstawiciel.

Szczegółowe informacje w tej kwestii można znaleźć na oficjalnej stronie władz podatkowych w Norwegii (informacje w języku polskim): http://www.skatteetaten.no/pl/International-Polska/Felles-innhold-benyttes-i-flere- malgrupper/Artykuy/Diverse-utgatte-artikler/Rejestracja-w-Rejestrze-Podatnikow-VAT- Merverdiavgiftsregisteret/

W kwestii reprezentacji VAT można skontaktować się z jedną z polsko-norweskich firm świadczących usługi w tym zakresie tj.

Novum Consulting AS

Havnegata 10

3040 Drammen

info@novumc.com

+47 32 22 67 70

Polish Connection – Norwegian Accounting AS

Hovfaret 8

0275 Oslo

post@na-as.no

+47 22 52 26 00

WPHiI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń wynikających z ewentualnej współpracy

z ww. firmami.

II. Stawki podatku VAT

W Królestwie Norwegii obowiązują następujące stawki podatku od wartości dodanej

(VAT):

·25% stawka powszechna, nakładana na większość towarów i usług

·15% na środki spożywcze,

·8% na transport osobowy, noclegi, radio i telewizję oraz kino.

Szczegóły dotyczące produktów, do których odnoszą się wyżej wymienione stawki, można znaleźć w rozdziale 5. ustawy o VAT (w linkach na końcu tekstu znajduje się tłumaczenie ustawy na język angielski).

III. Informacje dla Eksporterów
3.1. Eksport towarów

Według norweskich regulacji dotyczących podatku VAT, dobra eksportowane do Norwegii podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej. Obciążenie powstaje również wówczas, kiedy dobra są wysyłane na wynajem, jako prezent lub pożyczka. Instytucją odpowiedzialną za naliczenie i zebranie podatku od tego typu transakcji są norweskie służby celne (Tollvesenet).

Polska firma chcąca eksportować swoje towary do Norwegii, musi wypełnić następujące formalności:

·Przed przetransportowaniem towaru, należy wystawić odbiorcy fakturę z zerową stawką VAT;

·Zgłosić w polskim urzędzie celnym fakt zamiaru wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej;

·Przekraczając norweską granicę należy zgłosić norweskim służbom celnym fakt wwiezienia towaru na terytorium Norwegii.

·Po otrzymaniu stosownego dokumentu od władz celnych, faktura z zerową stawką VAT będzie miała podstawę do zastosowania. Podatek VAT w tym przypadku musi zostać zapłacony przez norweskiego odbiorcę, który otrzyma odpowiednie dokumenty od agencji celnej.

Oprócz podatku VAT, należy pamiętać także o stawkach celnych nałożonych na poszczególne produkty. Wykaz stawek celnych można znaleźć pod poniższym adresem:

http://tolltariffen.toll.no/upload/tolltariffen/2014/CustomsTariff_2014.pdf

W większości przypadków procedury związane z wwozem towaru i uiszczeniem stosownych opłat przeprowadzane są przez firmy przewozowe wyspecjalizowane w tego typu transakcjach.

Powyższa procedura dotyczy firm, które według Konwencji między Rzeczypospolitą

Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, są rezydentami podatkowymi wyłącznie w Polsce. Więcej informacji na temat Konwencji pod linkiem: https://oslo.trade.gov.pl/pl/PrzewodnikNorwegia/article/detail,4024,Nowa_Konwencja_w_s prawie_unikania_podwojnego_opodatkowania.html

Dodatkowe ograniczenia

Oprócz opłat celnych i podatku VAT, eksport niektórych dóbr wymaga specjalnych pozwoleń lub licencji. Do tej grupy należy zaliczyć:

·leki (więcej informacji: www.legemiddelverket.no)

·broń (więcej informacji: www.politi.no)

·sadzonki (więcej informacji: www.mattilsynet.no)

·żywność/ suplementy diety (więcej informacji: www.mattilsynet.no)

·alkohole

Informacji na temat szczegółowych regulacji dotyczących handlu powyższymi towarami udzielają Norweskie Służby Celne (www.toll.no).

3.2. Eksport usług

Osobą zobowiązaną do uiszczenia podatku VAT za usługi eksportowane do Norwegii jest odbiorca tej usługi. Ogólna zasada wymaga, aby usługa była wykorzystana całkowicie na terytorium Norwegii. W takim przypadku polski usługodawca może zastosować fakturę VAT ze stawką zerową.

Obowiązek płacenia podatku VAT przez odbiorcę odnosi się również do tych usług, które mogą być dostarczane na odległość. Przykładami takich usług są wszystkie usługi, które mogą być dostarczone drogą elektroniczną, usługi konsultacyjne, usługi reklamowe, usługi prawne oraz różnego rodzaju usługi informacyjne. Przedsiębiorstwa zagraniczne, które wykonują usługi bezpośrednio na terenie Norwegii, muszą dokonać rejestracji w Rejestrze Podatników VAT osobiście lub przez przedstawiciela.

Od 1 lipca 2011r. zagraniczni przedsiębiorcy świadczący usługi drogą elektroniczną

podmiotom prywatnym (B2C) w Norwegii mogą skorzystać uproszczonego systemu rejestracji VOES. System VOES może być również stosowany przez przedsiębiorców dostarczających usługi drogą elektroniczną do innych przedsiębiorstw lub sektora publicznego (B2B). Jednakże, tego typu transakcje muszą być rozliczane przez nabywcę przy pomocy mechanizmu odwróconego obciążenia VAT (podatek płaci nabywający usługę). Definicję „usług świadczonych drogą elektroniczną” można znaleźć w Artykule 7. Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011. Link do dokumentu poniżej.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:PL:PD F

Więcej informacji na temat sytemu VOES można znaleźć w zakładce „Przewodnik po rynku” na stronie internetowej WPHiI w Oslo:

https://oslo.trade.gov.pl/pl/PrzewodnikNorwegia/article/detail,5907,Uproszczony_syst em_rejestracji_VAT.html

IV. Wwożenie dóbr na teren Norwegii

Istnieje możliwość wwożenia dóbr na teren Norwegii bez konieczności płacenia podatku VAT oraz cła, jeżeli wartość dóbr nie przekracza limitu 6000 koron norweskich oraz jeżeli dobra są przeznaczone na użytek własny. Jeżeli dobra są wwożone w celu odsprzedaży, pojawia się obowiązek uiszczenia stosownej stawki VAT. W przypadku wwożenia jakiegokolwiek towaru, warto mieć przy sobie dokument określający wartość danego przedmiotu. W przypadku, gdy czas przebywania za granicą jest mniejszy niż 24h, limit kwoty wolnej od podatku spada do 3000 koron norweskich.

Turyści

Turyści nie będący rezydentami Norwegii, mogą tymczasowo wwozić na teren państwa przedmioty o dowolnej wartości jako bagaż. Przykładem takiego bagażu są ubrania, komputery, telefony komórkowe, biżuteria i wszystkie inne rzeczy, które będą używane
podczas pobytu, a następnie wywiezione z Norwegii. W przypadku przywożenia dóbr, które zostaną na terenie Norwegii (np. prezenty), obowiązuje limit 6000 koron.

Stawka VAT, jaką należy opłacić w przypadku przekroczenia limitu 6000 NOK to 25 % na wszystkie dobra z wyjątkiem książek. Dodatkowo, na niektóre towary nałożone są opłaty celne. W uproszczeniu, zasada ta odnosi się do ubrań oraz żywności.

Wszelkie zobowiązania uiszcza się przechodząc przez czerwoną strefę na granicy.

Przewóz alkoholu, wyrobów tytoniowych, mięsa i serów jest przedmiotem osobnych regulacji.

V.Zwrot podatku VAT dla podmiotów zagranicznych

Zagraniczne przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane w Rejestrze Podatników VAT (w niektórych przypadkach poprzez reprezentanta) są uprawnione do odliczania podatku naliczonego na takich samych zasadach, jak norweskie podmioty gospodarcze.

Zagraniczne przedsiębiorstwa, które nie są zarejestrowane w Rejestrze Podatników VAT, spełniając kilka podstawowych warunków, mogą otrzymać zwrot podatku VAT opłaconego przy zakupie dóbr lub usług w Norwegii. Warunki, jakie należy spełnić to:

1. Zagraniczne przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do rejestracji w Rejestrze Podatników VAT;

2. Zakup został dokonany z przeznaczeniem do działalności prowadzonej w Polsce;

3.Działalność, jaką prowadzi przedsiębiorstwo w Polsce, byłaby zobowiązana do rejestracji w Rejestrze Podatników VAT, jeżeli byłaby prowadzona w Norwegii; oraz

4.Podatek naliczony w takim przypadku podlegałby odliczeniu.

Formularz o zwrot podatku VAT dla zagranicznych przedsiębiorców dostępny jest pod adresem: http://www.skatteetaten.no/en/Skjemaer/Taxrefund-foreign-business/

Więcej informacji dotyczących odliczeń/zwrotu podatku VAT można znaleźć na stronie: www.skateetaten.no.

VI. Zwrot podatku VAT dla turystów

Osoby przebywające w Norwegii w celach turystycznych, mogą odzyskać VAT naliczony na zakupione tutaj towary. Produkty należy kupować w sklepach objętych programem Tax Free Shopping. Aby uzyskać zwrot podatku, należy spełnić następujące wymagania:

1.Wartość towaru, na który została wystawiona faktura, musi wynieść co najmniej 250 koron norweskich (wyłączając podatek VAT)

2.Towar musi zostać wywieziony z Norwegii w ciągu miesiąca od dokonania zakupu

Aby otrzymać zwrot podatku VAT, należy przy zakupie towaru zapytać sprzedawcę o możliwość zwrotu podatku. Wraz ze sprzedawcą, należy wypełnić formularz RD-0032E, upoważniający do odzyskania naliczonego podatku VAT. Towar w nienaruszonym stanie oraz odpowiednie dokumenty należy okazać służbom celnym wyjeżdżając z Norwegii. Służby celne zatwierdzają wywóz towaru. Po powrocie do kraju, należy wysłać sprzedawcy formularz RD- 0032E wraz z numerem konta, na który ma wpłynąć zwrot.

Formularz RD-0032E: http://www.toll.no/upload/skjema/RD-0032E_Svalbard.pdf

Niektóre sklepy mają podpisane umowy z firmami specjalizującymi się w zwrocie podatku VAT. W takim przypadku sprzedawca wystawia odpowiedni formularz, który należy pokazać wraz z towarem służbom celnym przy opuszczaniu Norwegii (mamy na to 3 tygodnie). Na granicy podajemy też konto, na które ma wpłynąć zwracana część opłaconego podatku VAT. Zwrot otrzymujemy w czasie około dwóch tygodni. Jest to wygodniejsza i szybsza metoda odzyskania podatku, ale otrzymujemy w ten sposób mniejszy zwrot (kwota zapłaconego podatku VAT pomniejszana jest o prowizję).

Przydatne linki

http://www.skatteetaten.no/pl/International-Polska/Felles-innhold-benyttes-i-flere- malgrupper/Artykuy/Podatek-od-towarow-i-usug-VAT/

Polska ustawa o VAT: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535

Norweskie Służby Celne: http://www.toll.no

Norweska ustawa o VAT w języku angielskim: http://www.skatteetaten.no/upload/taxnorway/MVAL.eng.oversettelse.juni2011.pdf

Wykaz stawek celnych w Norwegii: http://tolltariffen.toll.no/upload/tolltariffen/2014/CustomsTariff_2014.pdf

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz