Nadanie statusu uchodźcy – w jaki sposób złożyć wniosek

Nadanie-statusu-uchodzcy-w-jaki-sposob-zlozyc-wniosek

W jaki sposób złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy

Osoba, która chce złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy (wnioskodawca) musi zgłosić się do właściwego organu Straży Granicznej. Jeżeli wniosek ma dotyczyć także innych osób (małoletnich dzieci, małżonka wnioskodawcy), osoby te również muszą być obecne podczas składania wniosku.

Złożenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy jest możliwe:

w trakcie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas kontroli granicznej (należy wówczas poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej o chęci wystąpienia z wnioskiem uchodźczym),
podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (należy zgłosić się do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie przy ul. Taborowej 33),
za pośrednictwem komendanta oddziału lub komendanta placówki Straży Granicznej, obejmującego terytorialnym zasięgiem działania siedzibę strzeżonego ośrodka strzeżonego, aresztu dla cudzoziemców, aresztu śledczego lub zakładu karnego – w przypadku, gdy osoba która chce złożyć wniosek uchodźczy przebywa w ww. miejscach detencji.

Podczas składania wniosku należy okazać wszystkie posiadane dokumenty (w tym dokumenty tożsamości i podróży) oraz wszystkie posiadane dowody, które mogą potwierdzać sytuację danej osoby. Zasada ta dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i wszystkich osób, których dotyczyć ma wniosek.

Wniosek o nadanie statusu uchodźcy jest wypełniany w języku polskim na specjalnym formularzu (patrz: zakładka FORMULARZE) w oparciu o informacje uzyskane podczas rozmowy cudzoziemca z funkcjonariuszem Straży Granicznej. W razie potrzeby w rozmowie uczestniczy tłumacz języka, w którym porozumiewa się dana osoba.

Złożeniu wniosku towarzyszą dodatkowe procedury takie jak:

fotografowanie (obowiązkowe),
pobieranie odcisków palców (obowiązkowe dla osób powyżej 14 roku życia),
badania lekarskie i zabiegi sanitarne,
kontrola osobista i kontrola bagażu.

Każda dorosła osoba jest także na piśmie informowana o zasadach i trybie postępowania uchodźczego oraz o swoich prawach i obowiązkach wynikających z faktu złożenia wniosku.

Przyjęcie wniosku rozpoczyna procedurę uchodźczą. Na potwierdzenie tego faktu każda dorosła osoba otrzymuje dokument – tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, które w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość osoby i uprawnia osobę oraz małoletnie dzieci, których dane zostały tam wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba, która złożyła wniosek o nadanie statusu uchodźcy może zostać zatrzymana, a następnie umieszczona w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców na okres od 30 do 60 dni. Postanowienie w tej sprawie wydaje sąd. Okres pobytu w ośrodku może ulegać przedłużeniu. Możliwe jest jednak także przedterminowe zwolnienie osoby z miejsca detencji. Przepisy przewidują ponadto możliwość zastosowania środków alternatywnych takich jak na przykład zgłaszanie się w określonych odstępach czasu do określonego organu lub wpłata zabezpieczenia pieniężnego.
Osoby, które nie podlegają zatrzymaniu w okresie rozpatrywania ich wniosku mogą korzystać z pomocy socjalnej i opieki medycznej, którą zapewnia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (patrz: zakładka POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW)

Źródło: materiały pochodzą ze strony :udsc.gov.pl
fot: freeimages.com

Zostaw komentarz