Polska na 42 miesjcu w rankingu gospodarek świata

Polska-na-42-miesjcu-w-rankingu-gospodarek-swiata

Polska na 42 miesjcu w rankingu gospodarek świata – Indeks Wolności Gospodarczej

W przygotowanym przez The Heritage Foundation i Wall Street Journal rankingu stu siedemdziesięciu ośmiu gospodarek świata – Indeksie Wolności Gospodarczej – Polska otrzymała właśnie czterdzieste drugie miejsce. Pozycja Polski w Indeksie stanowi awans o osiem miejsc w odniesieniu do pozycji z ubiegłego roku.

In¬deks Wol¬no¬ści Go¬spo¬dar¬czej przy¬go¬to¬wy¬wa¬ny jest już od dwudziestu lat. Stanowi on zestawienie ocen wysiłków podejmowanych przez rządy poszczególnych państw w zakresie budowy systemu rządów prawa (kwestia ochrony prawa wła¬sno¬ści, skuteczność walki z korup¬cją), ograniczenia wiel-kości sek¬to¬ra pu¬blicz¬ne¬go (fi¬ska¬lizm, wy¬dat¬ki pu¬blicz¬ne), efek¬tyw¬ności regu¬la¬cji biznesu (warun¬ki dla prowadzenia działalności gospodarczej, po¬li¬ty¬ka mo¬ne¬tar¬na, rynek pracy) i budowy otwartego rynku (han¬del, in¬we¬sty¬cje, fi¬nan¬se).

Przede wszystkim można z satysfakcją zauważyć, że wynik Polski nigdy jeszcze w Indeksie nie była tak dobry. Istotne jest również, że poprawa sytuacji Polski jest największa wśród wszystkich europejskich państw. Aktualnie w tej kategorii nasz kraj znajduje się na dziewiętnastej pozycji.

Komentarz do tegorocznego Indeksu uwzględnia opis sukcesów Polski w zakresie podjętych działań antykorupcyjnych, ograniczenia fiskalizmu i wydatków publicznych. Dosyć wysoka pozycja Polski wynika w szczególności z podjętej deregulacji uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcia biznesu. Zauważony został również sprawny system monitoringu wydatkowania środków publicznych i upraszczanie procedur kontaktowych z administracją publiczną.

Awans Polski w Indeksie jest oczywiście powodem do zadowolenia. Nie zmienia to faktu, że autorzy rankingu podkreślają także różnice polskich regulacji biznesu z tymi, które powinny stanowić dla nas punkt odniesienia. Polski system prawny wciąż bowiem uwzględnia anachroniczne względem zwycięzców rankingu regulacje rynku pracy i otoczenia biznesowego. W szczególności wskazywany jest problem przewlekłości postępowania sądowego.

Szczegółowa analiza wyników poszczególnych państw potwierdza tezę, która może wydawać się niektórym paradoksalna. Mianowicie to nie wielkie akcje podejmowane za publiczne pieniądze a zwykłe usuwanie przeszkód spod nóg przedsiębiorców jest najlepszym sposobem osiągnięcia powszechnego dobrobytu i – w szczególności – likwidacji problemu bezrobocia.

dr Tomasz Machelski, Vistula Enterprise Limited
www.vistulaenterprise.com, Twitter: @VistulaLimited

Fot. Pixabay.com

Zostaw komentarz