Energia elektryczna w Norwegii

Energia-elektryczna-w-Norwegii

Produkcja energii elektrycznej w Norwegii.

Zużycie energii elektrycznej w Norwegii.
Energia elektryczna produkowana w Norwegii stanowi znaczącą część całkowitej produkcji energii (około 50 %). Powoduje to, że Norwegia przoduje w wielkości zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wysokie zużycie elektryczności tłumaczy energochłonny przemysł oraz praktykowanie ogrzewania budynków prądem, co przy chłodnym klimacie kraju generuje wysokie wskaźniki zużycia elektryczności.

Zużycie energii elektrycznej w Norwegii (2008)

 

Sektor GWh
Przemysł 53 904,30
Gospodarstwa domowe 34 932,40
Usługi 25 214,40
Rolnictwo 2 516,50
Transport 555,9
Razem 117 123,50

Produkcja energii elektrycznej w Norwegii.
Produkcja energii elektrycznej w Norwegii opiera się niemal wyłącznie na energii wodnej, co powoduje, że Norwegia znajduje się w światowej czołówce zarówno, jako producent elektryczności z energii wody, jak i kraj o bardzo wysokim udziale energii odnawialnej w produkcji energii. Oprócz elektrowni wodnych istnieją w Norwegii również elektrownie wiatrowe oraz elektrociepłownie.

Moc zainstalowana według typu produkcji w MW (31.12.2008)

Dania Norwegia Szwecja
Elektrownie atomowe 8 938
Elektrownie cieplne 9 445 890 8 027
Elektrownie wodne 10 29 474 16 195
Elektrownie wiatrowe 3 163 425 1 021
Suma mocy zainstalowanej 12 618 30 789 34 181

 

 

Moc zainstalowana według źródła energii w MW (31.12.2008)

Dania Norwegia Szwecja
Energia atomowa 8 938
Energia z paliw kopalnych 8 815 699 5093
Energia ze źródeł odnawialnych 3 803 30 090 20150
Suma mocy zainstalowanej 12 618 30 789 34 181

Energetyka wodna.
W 2008 roku 98 procent energii elektrycznej wytworzonej w Norwegii przypadało na sektor energetyki wodnej. Energetyka wodna, w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, dostarczała przeciętnie 123,8 TWh energii. Największa rozbudowa energetyki wodnej nastąpiła w latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Wzrost możliwości produkcyjnych w ostatnich latach zawdzięcza się głownie inwestycjom związanym z wyposażaniem i rozbudową istniejących obiektów oraz budownictwem małych elektrowni wodnych.

W związku z dużą rozbudową energetyki wodnej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, sukcesywnie rośnie średni wiek norweskich elektrowni wodnych. Niemniej, dobry sposób zarządzania i utrzymywania obiektów powoduje, że elektrownie posiadają zadowalający standard. W sytuacjach, gdy istnieje potrzeba przeprowadzenia znacznych prac konserwacyjnych, modernizacja wyposażania prowadzi często do inicjacji prac związanych z rozbudową obiektu.

Na początku 2009 roku potencjał energii wodnej w Norwegii wynosił 205 TWh/rok, z czego ok. 60 procent zostało już wykorzystane. Z pozostałych 83 TWh, 45 TWh znajduje się na obszarach prawnie chronionych.
Energetyka wiatrowa.
Wykorzystanie energii wiatru w Norwegii jest obecnie w fazie rozwojowej. Roczna produkcja energii z wiatru wyniosła w 2007 roku 0,9 TWh co stanowiło znikomą część krajowej produkcji energii elektrycznej (około 1 %). Wszystkie istniejące obecnie elektrownie wiatrowe są konstrukcjami nowymi, dlatego też nie ma potrzeby ich wymiany czy też modernizacji.

Potencjał lądowej energii wiatru w Norwegii jest bardzo duży. W analizie możliwości przeprowadzonej przez Norweską Dyrekcję Zasobów Wodnych i Energii (Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE)1 oraz Enova2 ustalono, że do 2025 roku możliwe będzie dostarczenie między 5800 MW a 7150 MW energii pochodzącej z wiatru, co odpowiada stosunkowo 17,5 TWh i 21,5 TWh energii. W 2008 roku Enova wprowadziła system wsparcia dla inwestycji w energetykę wiatrową. Planuje się przeprowadzenie dwóch rund naboru wniosków, przeznaczając na pierwszą z nich wsparcie ekonomiczne w wysokości 1 miliarda koron (ok. 500 milionów złotych).
Energia cieplna.
Produkcja elektryczności w Norwegii z elektrowni cieplnych wynosi około jeden procent. Opłacalność działania elektrociepłowni gazowych stanęła pod znakiem zapytania z powodu stosunku ceny prądu do ceny gazu. Przykładem tego może być, uruchomiona w 2008, elektrociepłownia gazowa w Kårstø, która ze względów ekonomicznych nie była uruchamiana przez większą część roku.

Sieci ciepłownicze.
Ostatnimi laty zaobserwować można znaczący wzrost wykorzystania rozwiązań związanych z zastosowaniem sieci ciepłowniczych w Norwegii. W przeciągu ostatnich 14 lat produkcja ciepła przeznaczonego do zaopatrzenia sieci ciepłowniczych i wniosła w 2007 roku około 3,4 TWh.
Ocena stanu infrastruktury.
W opublikowanym w 2010 roku raporcie „State of the Nation”, opisującym stan krajowej infrastruktury, norweskie Stowarzyszenie Inżynierów Doradców (Rådgivende Ingeniørers Forening – RIF)3 stwierdziło, że „norweska infrastruktura energetyczna zachowuje wysoki standard, dzięki właściwemu zarządzaniu powiązanemu z odpowiednim wyposażaniem oraz rozwojem”. W niniejszym raporcie stan infrastruktury produkcji energii został oceniony na 44, natomiast tendencja poziomu inwestycyjnego w niniejszym sektorze została oceniona pozytywnie.5

Opracowanie jest własnością Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Norwegii.
Dalsza publikacja dozwolona jest wyłącznie po uzyskaniu zgody wydawcy. W niniejszej sprawie prosimy o kontakt z biurem WPHI Oslo:
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Oslo
Uranienborg terrasse 11
Oslo 0351, Norwegia
tel.:(47)22602448, (48)222197274
fax: (47)22565381
e-mail: oslo@trade.gov.pl

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.trade.gov.pl
fot: freeimages.com

Zostaw komentarz