Pobyt w Polsce – podstawa prawna

Poby-w-Polsce-podstawa-prawna

Podstawa prawna pozwalająca na pobyt w Polsce.

 

Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zmianami).

KOGO OBEJMUJE USTAWA

Ustawę stosuję się wobec:

1) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej;
2) obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) obywateli Konfederacji Szwajcarskiej;
4) członków rodzin obywateli, októrych mowa wpkt. 1-3, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają

DEFINICJE

„obywatel UE” – pojęcie oznacza cudzoziemca:
a) obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) obywatela Konfederacji Szwajcarskiej.
„członek rodziny” – pojęcie oznacza cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:
a) małżonka obywatela UE,
b) bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
c) bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

DODATKOWE INFORMACJE

Powyższa ustawa uwzględnia postanowienia dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 77; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 46).

W/w ustawa ma zastosowanie nie tylko do obywateli państw członkowskich UE, ale również do obywateli Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii oraz do członków rodzin w/w obywateli, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają.

WAŻNE

Do obywateli UE w/w państw oraz do członków ich rodzin, którzy z nimi przebywają lub do nich dołączają nie ma zastosowania ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach, z wyjątkiem przepisów, o których mowa w art. 3 pkt 2 tej ustawy.

Zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pobyt czasowy, karty pobytu obywatela UE oraz dokumenty pobytu wydane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rodzin na terytorium RP (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z późn. zm.) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

 

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców (http://www.udsc.gov.pl/PODSTAWA,PRAWNA,1504.html)
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz